Πρόλογος

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Ν. 2525/97 και σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις), καθώς και με τις ρυθμίσεις τις οποίες περιλαμβάνει η αναμόρφωση του νομικού καθεστώτος των Π.Σ.Ε., τις οποίες περιέχει ο Νόμος 2752/99 (ΦΕΚ 248, Τεύχος Πρώτο), τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής έχουν ως σκοπό, κυρίως, την εισαγωγή της "Δια Βίου Εκπαίδευσης" στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη συνεχή εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωση αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου και αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής (ΑΕΙ και ΤΕΙ) και της αλλοδαπής.


Τα Π.Σ.Ε., κατά το θεσμικό πλαίσιο, παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης μερικών ή ολοκληρωμένων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε όσους δεν είχαν ή δεν χρησιμοποίησαν τη δυνατότητα αυτή όπως και σε όσους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιθυμούν τη βελτίωση των γνώσεών τους.


Με τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα ανανέωσης, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των απαραίτητων για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία γνώσεων, ως συνέπεια της συνεχούς και ραγδαίας εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας.


Επίσης τα Π.Σ.Ε. αποσκοπούν και στην ανάπτυξη γνωστικών αντικειμένων συναφών με το σκοπό της ίδρυσής τους, πάντοτε προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της "Δια Βίου Εκπαίδευσης", με έμφαση στα νέα γνωστικά αντικείμενα που προάγουν τις διατμηματικές συνεργασίες εντός του ίδιου του ΑΕΙ ή και σε συνεργασία με περισσότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής είναι νέα Προγράμματα Σπουδών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ που λειτουργούν παράλληλα με τα υπάρχοντα προγράμματα, αλλά εστιάζονται αποκλειστικά σε νέα γνωστικά ή διεπιστημονικά αντικείμενα που προσφέρονται σε τρεις περιόδους (χειμερινή, εαρινή, θερινή).