Θέσεις Εργασίας Professional Opportunities in English[Αγγλικά]

Τελευταία Ενημέρωση: 7-01-2003
  Παλαιότερες Προκηρύξεις

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο : «Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεματικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (για το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων).
   
Ισχύει μέχρι
13 Δεκεμβρίου 2002
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Από τον Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Greek and EnglishΑπό τον Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Από τον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 
Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσεως (από μεταπτυχιακό ή απόφoιτo της Πληρoφoρικής με πολύ καλή γvώση τωv Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv) για εργασία σε Εργαστήριo Ατόμωv πoυ αvτιμετωπίζoυv πρoβλήματα όρασης, το oπoίo βρίσκεται στηv Φιλoσoφική Σχoλή. Ισχύει μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2002
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο : «Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεματικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (για το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων).
  Ισχύει μέχρι 20 Ιανουαρίου 2002
Προκήρυξη για την πλήρωση (3) θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π.(κλάδου Ι)
Ειδικότητες: διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας (1 θέση), διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής (2 θέσεων).
Προκήρυξη για την πλήρωση (1) θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδου ΙΙ)
Ειδικότητες: διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας (1 θέση).