ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

(12014)   Καταχώρηθηκε: 05-05-2015  new  

Στα ΦΕΚ 357/21-4-2015 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6289/22-12-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196  και 07213)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση και Μοντελοποίηση».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  29-06-2015.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000541304

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)  και στη συνέχεια  να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196 και 07213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
 
 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

(3097)   Καταχώρηθηκε: 28-01-2015    

Στο ΦΕΚ 1380/14-10-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 14101/3-9-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196  και 07213)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  21-12-2014.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000263908

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)  και στη συνέχεια  να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196 και 07213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
(12447)     Καταχώρηθηκε: 11-06-2014    

Στο ΦΕΚ 721/6-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 7271/27-3-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης  Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196  και 07213)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και Εξόρυξη Δεδομένων».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  11-8-2014.

                Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196 και 07213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
(4108)     Καταχώρηθηκε: 05-05-2014   

Στο ΦΕΚ 424/8-4-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4108/3-2-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης  Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196  και 07213)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργικά Συστήματα».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  11-6-2014.

                Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196 και 07213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
(4109)     Καταχώρηθηκε: 05-05-2014   

Στο ΦΕΚ 424/8-4-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4109/3-2-2014 Προκήρυξη πλήρωσης(εξέλιξη)  της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196  και 07213)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του  Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  11-6-2014.

                Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196 και 07213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
(ΑΠ. 1104)     Καταχώρηθηκε: 26-2-2014   
Στο ΦΕΚ 130/4-2-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 1104/18-12-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196  και 07213)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  7-4-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196 και 07213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
(ΑΠ. 3966)     Καταχώρηθηκε: 2-1-2013   
 
Στο ΦΕΚ 1166/31-10-12 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19738/27-7-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196 και 07213)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας-Υπολογιστική Όραση».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-1-2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196 και 7213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
(ΑΠ. 497)     Καταχώρηθηκε: 01-10-2012   
 
Στο ΦΕΚ 905/30-8-12 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 14682/17-5-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196 και 07213)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βάσεις Δεδομένων».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 7-11-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196 και 7213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
(ΑΠ. 495)     Καταχώρηθηκε: 01-10-2012   
 
Στο ΦΕΚ 905/30-8-12 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 14681/17-5-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196 και 07213)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 7-11-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196 και 7213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
(ΑΠ. 13497)     Καταχώρηθηκε: 27-04-2012   
 
Στο ΦΕΚ 363/3-4-12 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 8236/3-2-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196, 7197 και 07213)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βάσεις Δεδομένων».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 10-6-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196, 7197 και 7213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
(ΑΠ. 13492)     Καταχώρηθηκε: 27-04-2012   
 
Στο ΦΕΚ 374/4-4-12 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 8238/3-2-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196, 7197 και 07213)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολυμεσικές Τηλεπικοινωνίες».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 10-6-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196, 7197 και 7213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
(ΑΠ.13491)     Καταχώρηθηκε: 27-04-2012   
 
Στο ΦΕΚ 374/4-4-12 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 8237/3-2-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196, 7197 και 07213)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση-Νευρωνικά Δίκτυα».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 10-6-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196, 7197 και 7213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
Καταχώρηθηκε: 13-02-2012    
 
Στο ΦΕΚ 22/23-1-12 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4683/25-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196, 7197 και 07213)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παράλληλη Επεξεργασία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-3-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196, 7197 και 7213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
Καταχώρηθηκε: 29-09-2011    
 
Στο ΦΕΚ 522/28-7-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19570/1-7-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196, 7197 και 07213)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196, 7197 και 07213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
Καταχώρηθηκε: 01-07-2010    
 
Στο ΦΕΚ 501/11-6-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18188/18-5-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196, 7197 και 07213)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υπολογιστών».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15-10-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196, 7197 και 07213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
Καταχώρηθηκε: 19-01-2010    
 
Στο ΦΕΚ 1049/31-12-2009 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 7333/2-12-2009 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07196, 7197 και 07213)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γραφικά».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 7-3-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στα τηλέφωνα 26510-07196, 7197 και 07213 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).