ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

   (12016)     Καταχώρηθηκε: 05-05-2015  new  

Στα ΦΕΚ 357/21-4-2015 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6286/22-12-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193, 07192)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας,  με γνωστικό αντικείμενο  «Μετεωρολογία-Κλιματολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  29 - 06 - 2015.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000541206

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)  και στη συνέχεια  να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193, 07192 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
   
 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

   (6880)     Καταχώρηθηκε: 2-2-2015    

Στα ΦΕΚ 1671/12-12-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 2142/15-10-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193, 07192)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή,  με γνωστικό αντικείμενο  «Αστροφυσική, με έμφαση στην Αστροφυσική Πλάσματος του Ηλίου και του Μεσοπλανητικού Χώρου» του Τομέα Αστρογεωφυσικής.    

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  19 - 02 - 2015.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000371319

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)  και στη συνέχεια  να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193, 07192 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
   (6880)     Καταχώρηθηκε: 2-2-2014    

Στα ΦΕΚ 1671/12-12-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 2142/15-10-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193, 07192)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή,  με γνωστικό αντικείμενο  «Αστροφυσική, με έμφαση στην Αστροφυσική Πλάσματος του Ηλίου και του Μεσοπλανητικού Χώρου» του Τομέα Αστρογεωφυσικής.    

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  19 - 02 - 2015.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000371319

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)  και στη συνέχεια  να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193, 07192 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
   (12451)     Καταχώρηθηκε: 12-06-2014    

Στο ΦΕΚ 728/6-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6057/11-3-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193, 07192)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΙΙΙ)

-Μία (1) θέση Καθηγητή του Τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο  «Εφαρμοσμένη Πειραματική Πυρηνική Φυσική».    

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  12 - 8 - 2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193, 07192 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
   (9529)     Καταχώρηθηκε: 26-05-2014    

Στο ΦΕΚ 535/23-4-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6056/6-3-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193, 07192)
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (IV)

-Μία (1) θέση Καθηγητή του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο  «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονιακές και Μαγνητικές Ιδιότητες των Στερεών».    

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  28 - 6 - 2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193, 07192 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
   (17005)     Καταχώρηθηκε: 15-01-2014    

Στο ΦΕΚ 1449/12-12-2013 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 17005/28-8-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193, 07192)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ (I)

-Μία (1) θέση Καθηγητή του Τομέα Αστρογεωφυσικής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο  «Μετεωρολογία-Κλιματολογία».    

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  17 - 2 - 2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193, 07192 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
  (13785)     Καταχώρηθηκε: 31-05-2013    


    Στο ΦΕΚ 499/15-5-2013 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 9220/12-3-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193, 07192)
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (II)

 • Μία (1) θέση Καθηγητή του Τομέα Θεωρητικής Φυσικής στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  17 - 7 - 2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193, 07192 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
   (8551)     Καταχώρηθηκε: 20-03-2013    


  Στο ΦΕΚ 140/8-2-2013 τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3179/7-12-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193, 07192)
ΤΟΜΕΑΣ ΆΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Αστρογεωφυσικής, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική του Ηλίου και του Διαστήματος».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  12 - 4 - 2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193, 07192 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
   (1326)     Καταχώρηθηκε: 17-10-2012    


  Στο ΦΕΚ 1013/20-9-2012 τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18032/10-7-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193, 07192)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (III)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Πυρηνική Φυσική: Πυρηνικές Αντιδράσεις».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  24 - 11 - 2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193, 07192 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
   (1315)     Καταχώρηθηκε: 17-10-2012    


  Στο ΦΕΚ 1013/20-9-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18106/10-7-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193, 07192)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (III)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  24 - 11 - 2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193, 07192 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
   (1312)     Καταχώρηθηκε: 17-10-2012    


  Στο ΦΕΚ 1013/20-9-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18096/10-7-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193, 07192)
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (IV)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης με έμφαση στις Ηλεκτρικές ιδιότητες Υλικών και Διατάξεων».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  24 - 11 - 2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193, 07192 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
   (1308)     Καταχώρηθηκε: 17-10-2012    


  Στο ΦΕΚ 1013/20-9-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18097/10-7-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193, 07192)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ (Ι)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Αστρογεωφυσικής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Μετεωρολογία-Φυσική Κλιματολογία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  24 - 11 - 2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193, 07192 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 20-02-2012   


  Στο ΦΕΚ 94/3-2-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 8022/13-1-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Ατομική ή και Μοριακή Φασματοσκοπία Laser».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 8 - 4 - 2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 06-10-2011   


  Στο ΦΕΚ 660/7-9-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19201/7-7-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Αστρογεωφυσικής στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 14-11-2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 06-10-2011   


  Στο ΦΕΚ 598/25-8-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19202/7-7-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193)
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Θεωρητικής Φυσικής στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πυρηνική Φυσική».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 03-09-2010   


  Στο ΦΕΚ 555/28-6-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18181/31-5-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07192 και 07491)

 • ΤΟΜΕΑΣ «Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (ΙΙΙ)»
  Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Μοριακή Φυσική».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07192 και 07491 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 03-09-2010   


  Στο ΦΕΚ 555/28-6-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18179/31-5-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07192 και 07491)

 • ΤΟΜΕΑΣ «Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών (ΙV)»
  Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική  Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Φυσική Πολυμερών».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07192 και 07491 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 18-05-2010   


  Στο ΦΕΚ 348/3-5-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 15609/19-4-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07192 και 07491)

 • ΤΟΜΕΑΣ «ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ» Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 7-9-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07192 και 07491 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).