ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 (9765)     Καταχώρηθηκε: 17-03-2015  new
 

 
Στο ΦΕΚ 73/17-2-2015 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4940/8-12-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07475)
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-4-2015.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000457457

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)  και στη συνέχεια  να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στα τηλέφωνα 26510-07475 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (9767)     Καταχώρηθηκε: 17-03-2015  new
 

 
Στο ΦΕΚ 73/17-2-2015 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4936/8-12-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07475)
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-4-2015.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000457444

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)  και στη συνέχεια  να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στα τηλέφωνα 26510-07475 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (9768)     Καταχώρηθηκε: 17-03-2015  new
 

 
Στο ΦΕΚ 73/17-2-2015 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4937/8-12-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07475)
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-4-2015.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000457433

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)  και στη συνέχεια  να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στα τηλέφωνα 26510-07475 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

   
     

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 (12456)     Καταχώρηθηκε: 11-06-2014  
 

 
Στo ΦΕΚ 721/6-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6589/17-3-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07475)
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

  • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή,  με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Φιλολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 11-8-2014.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στα τηλέφωνα 26510-07475 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (12455)     Καταχώρηθηκε: 13-06-2014  
 

 
Στo ΦΕΚ 745/12-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6586/17-3-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07475)
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

  • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας,  με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 13-8-2014.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στα τηλέφωνα 26510-07475 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

   
(17867) Καταχώρηθηκε: 27-08-2013    

 Στο ΦΕΚ 772/25-7-13 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 11914/29-4-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07475)
ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

  • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Ψυχογλωσσολογία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29-9-2013.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στα τηλέφωνα 26510-07475 (Διεύθυνση Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

(17864) Καταχώρηθηκε: 27-08-2013    

 Στο ΦΕΚ 773/25-7-13 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 11912/29-4-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07475)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

  • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Συγκριτική Φιλολογία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29-9-2013.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07475 (Διεύθυνση Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Καταχώρηθηκε: 06-03-2013    


Στo ΦΕΚ 133/5-2-13 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 2850/2-11-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07475)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

  • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή,  με γνωστικό αντικείμενο «Νέα Ελληνική Φιλολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 11-4-2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στα τηλέφωνα 26510-07475 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 29-03-2012    

 
Στα ΦΕΚ 179/14-2-12 (τ. Γ') και 289/15-3-12 δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4010/16-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07475)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΝΕΦ)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή,  με γνωστικό αντικείμενο «Νέα Ελληνική Φιλολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 19-5-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΓΓια περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στα τηλέφωνα 26510-07475 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 28-09-2011   

 
Στο ΦΕΚ 539/3-8-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19124/5-7-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07475)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΝΕΦ)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή,  με γνωστικό αντικείμενο «Νέα Ελληνική Λογοτεχνία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στο τηλέφωνο 26510-07475 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 07-09-2010   

 
Στο ΦΕΚ  597/17-8-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18853/1-6-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07475)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή,  με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στο τηλέφωνο 26510-07475 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 

Αρχείο Παλαιότερων Προκηρύξεων