ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 (9544)     Καταχώρηθηκε: 09-03-2015new 

Στο ΦΕΚ 73/17-2-2015 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4372/20-11-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07265 και 07277)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροφυσιολογία Κεντρικού Νευρικού Συστήματος».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 21-4-2015.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000444336

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)  και στη συνέχεια  να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στα τηλέφωνα 26510-07265 και 07277) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
 
 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 (6757)     Καταχώρηθηκε: 26-03-2014 

Στο ΦΕΚ 249/4-3-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 2318/10-1-2014 Προκήρυξη  πλήρωσης (εξέλιξη)  της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07265 και 07277)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο  «Βιοχημεία».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 6-5-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στα τηλέφωνα 26510-07265 και 07277 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (6713)     Καταχώρηθηκε: 26-03-2014 

Στο ΦΕΚ 241/28-2-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 2317/10-1-2014 Προκήρυξη  πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07265 και 07277)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο  «Βιοπληροφορική».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 5-5-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στα τηλέφωνα 26510-07265 και 07277 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (4004)     Καταχώρηθηκε: 9-12-2013 

Στο ΦΕΚ 1156/10-10-2013 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 17002/29-7-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217 και 07109)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο  «Μαθηματικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Πορώδη, Σύνθετα και Πολυμερικά Υλικά».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  29-1-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών  στα τηλέφωνα 26510-07217 και 07109 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (4003)     Καταχώρηθηκε: 2-1-2013 

Στο ΦΕΚ 1153/26-10-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19319/24-7-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07265 και 07277)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοχημική Μηχανική».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-1-2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στο τηλέφωνο 26510-07265 και 07277) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (12693)     Καταχώρηθηκε: 23-04-2012 

Στο ΦΕΚ 307/19-3-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4821/7-12-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07265 και 07277)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Οικοφυσιολογία Φυτών».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-5-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στο τηλέφωνο 26510-07265 και 07277) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (12691)     Καταχώρηθηκε: 23-04-2012 

Στο ΦΕΚ 298/15-3-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4820/7-12-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07265 και 07277)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Οικολογία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-5-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στο τηλέφωνο 26510-07265 και 07277) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (8560)     Καταχώρηθηκε: 24-01-2012 

 

Στο ΦΕΚ 1198/30-12-2011 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 5891/2-12-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07265 και 07277)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ενζυμική Βιοτεχνολογία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 17-3-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στο τηλέφωνο 26510-07265 και 07277) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 (8559)     Καταχώρηθηκε: 24-01-2012 

 

Στο ΦΕΚ 1198/30-12-2011 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 5892/2-12-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07265 και 07277)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Βιολογία Ζώων με έμφαση στην Ιχθυολογία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 17-3-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στο τηλέφωνο 26510-07265 και 07277) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

  Καταχώρηθηκε: 06-10-2011 

 

Στο ΦΕΚ 644/2-9-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19060/5-7-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07265 και 07277)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων και Εφαρμογές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-11-2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στο τηλέφωνο 26510-07265 και 07277) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

  Καταχώρηθηκε: 06-10-2011 

 

Στο ΦΕΚ 644/2-9-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19059/5-7-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07265 και 07277)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροβιακή Γενετική».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-11-2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στο τηλέφωνο 26510-07265 και 07277) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

  Καταχώρηθηκε: 24-09-2008 

 

Στο ΦΕΚ 802/29-8-2008 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 24992/1-8-2008 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ(Τηλ. Γραμματ. 26510-07265 και 07277)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακή Βιολογία Ευκαρυωτών».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 11-11-2008 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στο τηλέφωνο 26510-07265 και 07277 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).