ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ (2005-2008)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: Συντηρήσεις - επισκευές κτιρίων και πρασίνου.
Προϋπ/σμός
σε €
Κατανομή Πιστώσεων
2005
2006
2007
2008
Συντήρηση οικοδομικών εργασιών σε υπάρχοντα κτίρια του Π.Ι. Στις δαπάνες περιλαμβάνονται οι εργασίες:
α) αναδιάταξης και αναπροσαρμογής των χώρων σε νέες ανάγκες (καθαιρέσεις, κινητά χωρίσματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ),
β) επισκευές χρωματισμών, επιχρισμάτων, μονώσεων, δαπέδων, κουφωμάτων, γ)προσαρμογές κτιρίων σε χρήση Α.Μ.Ε.Α.,
δ) επισκευές και ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού παλαιών κτιρίων μετά τον προβλεπόμενο προσεισμικό έλεγχο.

6.000.000

1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
Επισκευή - συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων. Στις δαπάνες περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης σε: λεβητοστάσια, ψυχροστάσια, αντλίες θερμότητας, fan coils, τοπικές κλιματιστικές, αλλαγές σωληνώσεων, βιολογικοί καθαρισμοί, αντλιοστάσια κ.λ.π. καθώς και η αντικατάσταση κατεστραμμένου μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω παλαιότητας.
3.640.000
910.000
910.000
910.000
910.000
Συντήρηση πρασίνου. Από το συνολικό χώρο των 3.500 στρεμμάτων που ανήκουν στην Πανεπιστημιούπολη συντηρούνται μόνο τα 1.500 με μία ετήσια δαπάνη 60 χιλ/στρέμμα.
360.000
90.000
90.000
90.000
90.000
Σύνολα:
10.000.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000

Κατηγορία ΙΙ: Έργα Υποδομής
Προϋπ/σμός
σε €
Κατανομή Πιστώσεων
2005
2006
2007
2008
Επεκτάσεις υπαρχόντων δικτύων για την εξυπηρέτηση νέων κτιριακών συγκροτημάτων (οδοποιία, parking, ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, ασθενή ρεύματα).
1.000.000
500.000
300.000
200.000

-

Ηλεκτρονική φύλαξη, έργα πυροπροστασίας του δάσους και της ευρύτερης περιοχής Π.Ι.
200.000
100.000
100.000
-
-
Κεντρική Πύλη, περίφραξη, σήμανση.
1.300.000
500.000
300.000
300.000
200.000
Δίκτυα πεζοδρόμων, πλατείες, αξιοποίηση ελεύθερων χώρων.
1.000.000
200.000
300.000
300.000
200.000
Δευτερεύοντα δίκτυα άρδευσης.
200.000
100.000
100.000
-
-
Φύτευση του μη δομημένου χώρου.
100.000
50.000
50.000
-
-
Αξιοποίηση Αρχαιολογικών χώρων, Υπαίθριο θέατρο.
200.000
-
-
100.000
100.000
Σύνολα:
4.000.000
1.450.000
1.150.000
900.000
500.000

Κατηγορία ΙΙI: Συνεχιζόμενες Μελέτες
Προτεινόμενος
Κατανομή Πιστώσεων
2005
2006
2007
2008
Μελέτη κτιρίων Π.Ι. Για την εξόφληση της μελέτης Νέας Πτέρυγας Τμήματος Χημείας απαιτείται ποσόν 350.000 €.
350.000
350.000
-
-

-

Μελέτη κτιρίου κλινικών ειδικοτήτων Ιατρικής Σχολής.
1.800.000
1.200.000
600.000
-
-
Μελέτη πολυδύναμου κτιρίου Α φάση για τη στέγαση νέων τμημάτων.
600.000
600.000
-
-
-
Σύνολα:
2.750.000
2.150.000
600.000
-
-

Κατηγορία ΙV: Νέες Μελέτες
Προϋπολογισμός
σε €
Κατανομή Πιστώσεων
2005
2006
2007
2008
Μελέτη κτιρίου Διοίκησης
1.800.000
200.000
1.000.000
600.000

-

Μελέτη αποκατάστασης παλαιού κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής.
1.500.000
300.000
1.200.000
-
-
Μελέτη αποκατάστασης Μεταβατικού κτιρίου.
1.600.000
-
100.000
1.000.000
500.000
Σύνολα:
4.900.000
500.000
2.300.000
1.600.000
500.000

Κατηγορία V: Έργα συνεχιζόμενα
Προτεινόμενος
Κατανομή Πιστώσεων
2005
2006
2007
2008
Αθλητικές εγκαταστάσεις Π.Ι.
1.800.000
1.800.000
-
-

-

Αποπεράτωση και εξοπλισμός Συνεδριακού Κέντρου.
1.000.000
1.000.000
-
-
-
Δημιουργία χώρων ειδικών Λειτουργιών.
200.000
200.000
-
-
-
Σύνολα:
3.000.000
3.000.000
-
-
-

Κατηγορία VΙ: Νέα έργα Α' φάση
Προϋπολογισμός
Σε €
Κατανομή Πιστώσεων
2005
2006
2007
2008
Ανέγερση και εξοπλισμός εργαστηρίων νέων τμημάτων
4.500.000
-
2.000.000
2.500.000

-

Επισκευή - ανακαίνιση Φιλοσοφικής Σχολής.
2.500.000
-
600.000
900.000
1.000.000
Επέκταση και συντήρηση προσωρινών κτιρίων της Σχολής Αγρινίου.
1.500.000
500.000
500.000
500.000
-
Σύνολα:
8.500.000
500.000
3.100.000
3.900.000
1.000.000

Κατηγορία VΙΙ: Νέα έργα Β' φάση
Προϋπολογισμός
Σε €
Κατανομή Πιστώσεων
2005
2006
2007
2008
Ανέγερση και συμβατικός εξοπλισμός κτιρίου κλινικών ειδικοτήτων
20.000.000
-
-
2.500.000

10.000.000

Ανέγερση και συμβατικός εξοπλισμός κτιρίου Διοίκησης.
20.000.000
-
-
1.000.000
5.000.000
Σύνολα:
40.000.000
-
-
3.500.000
15.000.000

Κατηγορία VII: Επιστημονικός εξοπλισμός

Έτος
2005
2006
2007
2008
Πιστώσεις σε €
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
Σύνολα:
3.000.000 €

 

« Επιστροφή