ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Α/Α
Περιγραφή έργου
Προϋπολογισμός
(με ΦΠΑ)
1.
Κηποτεχνική διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της Ιατρικής Σχολής του Π.Ι.
87.436 €
2.
Κατασκευή ηλεκτρικού υποσταθμού Π.Ι.
377.012 €
3.
Επισκευή και Συντήρηση οδοποιίας Π.Ι.
554.879 €
4.
Σήμανση του περιβάλλοντος χώρου της Πανεπιστημιούπολης
106.546 €
5.
Μηχανογράφηση της Οικονομικής Υπηρεσίας - Σύστημα Ηλεκτρονικής Μισθοδοσίας του Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
54.000 €
6.
Ανέγερση ΔΙΚΕΠΠΕΕ από το Ίδρυμα "Σταύρος Σ. Νιάρχος"
-
7.
Συνεδριακό Κέντρο Π.Ι.
3.250.557 €
8.
Συντήρηση και φύτευση πρασίνου στο χώρο του Π.Ι.
176.720 €
Σύνολο:
4.607.150 €

Αναλυτικά:

1. Κηποτεχνική διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της Ιατρικής Σχολής του Π.Ι.: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 18/7/2003. Το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2004. Το ποσόν της σύμβασης ανήλθε στα 87.436 € (με ΦΠΑ) και επίκειται η επέκτασή του.

2. Κατασκευή ηλεκτρικού υποσταθμού Π.Ι.: Ο υποσταθμός κατασκευάστηκε για να τροφοδοτήσει τα πέντε προκατασκευασμένα κτίρια, το ΔΙΚΕΠΠΕΕ και το αντλιοστάσιο της γεώτρησης. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 10/2/2004 και το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2004. Το ποσόν της σύμβασης ανήλθε στα 377.012 € (με ΦΠΑ).

3. Επισκευή και Συντήρηση οδοποιίας Π.Ι.: Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το τμήμα του δρόμου από τον Κόμβο του Μεταβατικού κτιρίου έως την είσοδο του Νοσοκομείου. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 9/6/2003 και το συνολικό ποσό ανήλθε στα 554.879 € (με ΦΠΑ). Το τμήμα της οδοποιίας που αφορά στο μεταβατικό κτίριο, από τον κόμβο του Μεταβατικού μέχρι και τον κεντρικό κόμβο της εισόδου στην Πανεπιστημιούπολη, πρόκειται να δημοπρατηθεί με νέα εργολαβία.

4. Σήμανση του περιβάλλοντος χώρου της Πανεπιστημιούπολης: Το έργο ολοκληρώθηκε και έχει παραδοθεί. Γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις και βρίσκεται στην φάση της παραλαβής. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 106.546 €.

5. Μηχανογράφηση της Οικονομικής Υπηρεσίας - Σύστημα Ηλεκτρονικής Μισθοδοσίας του Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Έχει ολοκληρωθεί και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία το σύστημα Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων και Ενημερωτικής Ηλεκτρονικής Μισθοδοσίας του Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης έχει ήδη ξεκινήσει προσπάθεια επέκτασης του συστήματος και σε άλλα έγγραφα.

6. Ανέγερση ΔΙΚΕΕΠΕΕ από Ίδρυμα "Σταύρος Σ. Νιάρχος": Το έργο παραδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2005. Τα εγκαίνια του Κέντρου πραγματοποιήθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου του 2005.

7. Συνεδριακό Κέντρο Π.Ι.: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 30/6/2003. Στο έργο αποπερατώθηκαν οι οικοδομικές εργασίες τον Φεβρουάριο του 2005 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στα 3.250.557 € (με ΦΠΑ). Ήδη, εκπονείται από την Τεχνική Υπηρεσία η μελέτη εξοπλισμού (διαγωνισμός προμήθειας καθισμάτων).

8. Συντήρηση και φύτευση πρασίνου στο χώρο του Π.Ι.: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 16/3/2004 και το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2005. Το ποσό της σύμβασης ανήλθε στα 176.720 € (με ΦΠΑ).

 

« Επιστροφή