ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

Τακτικός Προϋπολογισμός
Οικονομικό έτος 2003
Περιγραφή
Τακτικός Προϋπολογισμός
Έσοδα οικ. έτους 2003
12.993.317,85 €
Ταμειακό υπόλοιπο 2002 για το 2003
11.903.494,35 €
Σύνολο εσόδων 2003
24.196.812,20 €
Δαπάνες 2003
12.900.071,09 €

Ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους
2003 για το έτος 2004: 11.296.741,11 €

Οικονομικό έτος 2004
Περιγραφή
Τακτικός Προϋπολογισμός
Έσοδα οικ. έτους 2004
13.718.340,11 €
Ταμειακό υπόλοιπο 2003 για το 2004
11.296.741,11 €
Σύνολο εσόδων 2004
25.015.081,22 €
Δαπάνες 2004
14.351.924,43 €

Ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους
2004 για το έτος 2005: 10.663.156,81 €

Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσίας Παν/μίου Ιωαννίνων (31/12/2004):
1.179.696,89 €
Διαθέσιμα (ταμειακό υπόλοιπο)
με 31/12/2004
10.663.156,81 €


Σύνολο:


11.842.853,70 €

Δημόσιες Επενδύσεις
Οικονομικό έτος 2003
Περιγραφή
Δημόσιες Επενδύσεις
Έσοδα οικ. έτους 2003
3.258.740,38 €
Ταμειακό υπόλοιπο 2002 για το 2003
1.981.831,33 €
Σύνολο εσόδων 2003
5.240.571,71 €
Δαπάνες 2003
4.113.328,29 €

Ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους
2003 για το έτος 2004: 1.127.243,42 €

Οικονομικό έτος 2004
Περιγραφή
Δημόσιες Επενδύσεις
Έσοδα οικ. έτους 2004
12.448.578,01 €
Ταμειακό υπόλοιπο 2003 για το 2004
1.127.243,42 €
Σύνολο εσόδων 2004
13.575.821,43 €
Δαπάνες 2004
10.873.081,54 €

Ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους
2004 για το έτος 2005: 2.702.739,89 €

 

« Επιστροφή