ΜΕΛΕΤΕΣ

Ι. Μια σειρά μελετών εκπονούνται σε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας με ιδιώτες μελετητές. Αυτές είναι:
Α/Α
Περιγραφή
Προϋπολογισμός
(με ΦΠΑ)
1.
Κτίριο κλινικών ειδικοτήτων Ιατρικής Σχολής.
1.472.914 €
2.
Κτίριο Διοίκησης.
1.600.000 €
3.
Πολυδύναμο κτίριο για την στέγαση εργαστηρίων των Νέων Τμημάτων.
424.800 €
4.
Αξιοποίηση του λόφου της Δουρούτης σε Άλσος.
30.000 €
Σύνολο:
3.527.714 €

ΙΙ. Επίσης μια σειρά μελετών εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Αυτές είναι:
Α/Α
Περιγραφή
5.
Μελέτη αποκατάστασης και επέκτασης υπάρχοντος οδικού δικτύου.
6.
Μελέτη εξοπλισμού Συνεδριακού Κέντρου.
7.
Αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων της Σχολής Θετικών Επιστημών.


Αναλυτικά:

1. Μελέτη κτιρίου κλινικών ειδικοτήτων Ιατρικής Σχολής Π.Ι.: Η μελέτη ήδη έχει ανατεθεί σε Γραφείο Μελετών μετά από δημοπρασία. Η προϋπολογιζόμενη αμοιβή της μελέτης είναι 1.472.914 €.

2. Μελέτη κτιρίου Διοίκησης Π.Ι.: Έχει ανασυνταχθεί το κτιριολογικό πρόγραμμα και βρισκόμαστε σε διαδικασία προκήρυξης του έργου. Η προϋπολογιζόμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στα 1.600.000 €.

3. Πολυδύναμο κτίριο (Α' ΦΑΣΗ) για την άμεση στέγαση εργαστηρίων Νέων Τμημάτων Π.Ι.: Έχει γίνει η επιλογή των μελετητών και θα υπογραφεί η σύμβαση τον Απρίλιο του 2005. Η προϋπολογιζόμενη αμοιβή της μελέτης είναι 424.800 €.

4. Αξιοποίηση του λόφου της Δουρούτης σε Άλσος: Έχει συνταχθεί η προκαταρκτική μελέτη και έχει δημιουργηθεί μακέτα η οποία έχει τοποθετηθεί στην Αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας. Η προϋπολογιζόμενη αμοιβή της μελέτης 30.000 €.

5. Μελέτη αποκατάστασης και επέκτασης υπάρχοντος οδικού δικτύου Π.Ι.: Το έργο βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης των τευχών δημοπράτησης και υπολογίζεται να προκηρυχθεί τον Μάιο του 2005 (Τα τεύχη αναπροσαρμόζονται λόγω αλλαγής τιμολογίων από το ΥΠΕΧΩΔΕ).

6. Μελέτη εξοπλισμού Συνεδριακού Κέντρου Π.Ι.: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.500.000 €.

 

« Επιστροφή